Crypto-Kassa.nl

Algemene Voorwaarden

KonaCom

Adres: Dunantweg 10 Deurne

BTW: NL822250834B01

KvK: 14130948

 

 

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘AVW’) zijn van toepassing op de tussen klant en Pundi X Labs Private Limited (hierna te noemen: ‘PUNDI’) gesloten overeenkomsten inzake de verkoop van hardware en/of de verlening van diensten en/of het tegen betaling tijdelijk in gebruik geven van software door PUNDI in het kader van de door PUNDI verleende service. KonaCom, de leverende partij, is in deze geen juridische partij en treed enkel op als wederverkoper.

1.2 Deze AVW zijn uitsluitend van toepassing op het handelsverkeer met ondernemers. Ondernemers als hiervoor bedoeld zijn natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelen in de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep.

  1. Totstandkoming van een overeenkomst

Er komt als regel een overeenkomst tussen klant en PUNDI tot stand doordat KonaCom een klant een aanbod uit naam van PUNDI doet en klant dit aanbod aanvaardt. Daarnaast kan er tevens een overeenkomst tot stand komen doordat klant door middel van een hiervoor bestemd bestelformulier (online of in papieren vorm) of telefonisch een bestelling bij KonaCom plaatst die KonaCom vervolgens aanvaardt uit naam van PUNDI door deze te bevestigen.

  1. Beschikbaarheid van de door KonaCom verleende service

3.1 PUNDI draagt zorg voor de contractueel overeengekomen beschikbaarheid van de Service. Een en ander behelst evenwel geen garantie dienaangaande.

3.2 Voorwaarde voor aanspraken van klant bij storingen in de beschikbaarheid is altijd dat klant de storingen in de beschikbaarheid onmiddellijk heeft gemeld aan PUNDI en – voor zover voor hem mogelijk en niet onredelijk bezwarend – heeft aangetoond door deze op inzichtelijke wijze te documenteren zodat PUNDI de oorzaak van de desbetreffende storingen kan beoordelen en herstellen.

3.3 PUNDI is niet aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid als gevolg van overmacht. Aan overmacht staan gelijk diefstal, algemene internetstoringen en overige onvoorzienbare, zwaarwegende en niet aan PUNDI toerekenbare omstandigheden.

3.4 PUNDI is onder geen beding aansprakelijk voor storingen in de beschikbaarheid die worden veroorzaakt door klant, door de telecom-, internet- of mobiele provider van klant of door overige derden die kunnen worden gerekend tot de kring van klant.

 

 

  1. Aansprakelijkheid KonaCom

 

4.1 KonaCom treedt op als wederverkoper. De productaansprakelijkheid van de Pundi XPOS ligt geheel bij PUNDI. Dit geld zowel voor de hardware als de software welke is geïnstalleerd op de XPOS. Ook het betalingsverkeer lopende over de XPOS is en blijft geheel de verantwoordelijkheid van Pundi. KonaCom zal uiteraard wel een bemiddelende rol spelen bij eventuele geschillen of onduidelijkheden.

 

4.2  PUNDI is niet verantwoordelijk voor de volatiliteit van Cryptocurrencies.

 

4.3 KonaCom is nooit (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

 

  1. Prijzen

 

5.1 Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

 

5.2 Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van KonaCom hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. KonaCom is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

  1. Zendingen naar het buitenland.

 

6.1 zendingen naar het buitenland zijn exclusief verzendkosten en inklaringskosten. (Dit geld ook voor retours bij reparaties)

 

6.2 (lokale) support in het buitenland is naar waarschijnlijkheid niet aanwezig.